Șef birou – Primăria comunei Fântânele, judeţul IaşiȘef birou

Primăria comunei Fântânele, judeţul Iaşi

13 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Fântânele, judeţul Iaşi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 iulie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României, republicată;
2.Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
3.Legea nr.227/2015 privind codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
4.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici,republicata cu modificarile ulterioare;
5.Legea administratiei publice locale nr.215/2001,actualizata,cu modificarile si completarile ulterioare;
6.Legea 273/2006 privind finantele publice locale ,actualizata,cu modificarile si completarile ulterioare;
7.Hotararea Guvernului Romaniei nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare;
8.Legea 82/1991 a contabilitatii, actualizata,cu modificarile si completarile ulterioare;
9.Ordonanta Guvernului nr.81/2003,privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimonul institutiilor publice, actualizata,cu modificarile si completarile ulterioare;
10.O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor propii, actualizata,cu modificarile si completarile ulterioare;
11.O.M.F.P nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
13.Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job