Șef birou – Primăria comunei Brusturoasa, judeţul BacăuȘef birou

Primăria comunei Brusturoasa, judeţul Bacău

31 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul financiar contabillitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brusturoasa, judeţul Bacău.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 iunie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea 188/1999, privind statutul funcţionarului public (r2), cu modificarile şi completarile ulterioare
Legea nr. 7/2004, privind codul de conduita al funcţionarilor publici, cu modificarile şi completarile ulterioare
Constitutia Romaniei
Legea 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicata cu modificarile şi completarile ulterioare
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile şi completarile ulterioare
Legea nr. 82/1991 legea contabilitatii republicata cu modificarile şi completarile ulterioare
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile şi completarile ulterioare
Ordonanta Guvemului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul fmanciar preventiv cu modificarile şi completarile ulterioare
O.M.F.P. NR. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institrutiilor publice, planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia;

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job