Șef birou – Primăria Comunei BrăneştiȘef birou

Primăria Comunei Brăneşti

21 august 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul administraţie publică, juridic, resurse umane, registru agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Brăneşti, judeţul Ilfov.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I ;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 1. Legea nr. 188/1999 (r2), privind Statutul Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004 (r1) privind Codul de Conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.215/2001(r1) Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modifiăarile şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare ;
 6. Ordonanţa nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordonanţa nr. 27/2008 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ( Cartea I Despre persoane, Cartea a III-a Despre bunuri, Cartea a V-a Despre obligaţii, Cartea a VII-a Despre prescripţia extintivă, decadere şi calculul termenelor).
 9. Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. HGR nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job