Șef birou, portar/fochist (5 posturi) – Universitatea „Vasile Alecsandri" din BacăuȘef birou, portar/fochist (5 posturi)

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

30 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea „Vasite Alecsandri” din Bacău organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, astfel:

 • șef birou – 4 posturi
 • portar/fochist.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• șef birou – Biroul Rectorat:
studii superioare de lungă durată in științe administrative;
cunoștințe de operare pe calculator și de utilizare Microsoft Office;
competențe de comunicare în limba engleză/franceză;
cunoștințe de audit intern în sistemul de management al calității;
vechime de minimum 10 ani pe un post de secretar în învățământul superior de stat;
vechime de minimum 1 an și 6 luni pe un post de conducere în activitatea de secretariat din învățământul superior de stat.

• șef birou – Biroul Salarizare:
studii superioare de lungă durată în științe inginerești, domeniul de licență calculatoare și tehnologia informației;
certificat de inspector resurse umane;
Cunoștințe avansate în administrarea și întreținerea bazelor de date MSSQL;
cunoștințe avansate de programare MS VFP;
cunoștințe în administrarea sistemelor de operare Windows;
cunoștințe de întreținere a echipamentelor periferice și a rețelelor de calculatoare;
cunoștințe de operare pe calculator și de utilizare Microsoft Office;
vechime de minimum 10 ani ca analist programator si de minimum 1 an și 6 luni pe un post de conducere, în activitatea de salarizare a personalului din învățământul superior de stat.

• Șef Birou – Biroul Contabilitate – Bugete și Venituri Proprii:
studii superioare de lungă durată în științe economice;
studii postuniversitare în management financiar contabil;
experiență de minimum 3 ani în evidența contabilă a proiectelor derulate cu fonduri externe nerambursabile;
cunoștințe de operare pe calculator și de utilizare Microsoft Oftice;
vechime în contabilitatea bugetară de minimum 10 ani;
vechime de minimum 1 an și 6 luni pe un post de conducere în activitatea de contabilitate bugetară.

• șef birou – Biroul Contabilitate, Cercetare Și Proiecte din Fonduri Speciale:
studii superioare de lungă durată în științe economice;
studii postuniversitare în management financiar contabil;
experiență de minimum 3 ani în evidența contabilă a proiectelor derulate cu fonduri externe nerambursabile;
cunoștințe de operare pe calculator și de utilizare Microsoft Office;
vechime în contabilitatea bugetară de minimum 10 ani;
vechime de minimum 1 an și 6 luni pe un post de conducere în activitatea de contabilitate bugetară.

• portar/fochist;
nivelul studiilor: minimum studii generale;
deținerea atestatului (certificatului) de calificare profesională de agent de pază și ordine/atestatului(certificatului) de fochist;
nu necesită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 septembrie 2019, ora 09.00 data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 octombrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 23 octombrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane și Salarizare, Corpul D, etaj 1, biroul 118, din Calea Mărășești. nr. 157, Bacău; persoana de contact – Carmen-Mihaela Pătrașcu, tel. 0234/576956.

Apply for this Job