Șef birou – Ministerul Fondurilor EuropeneȘef birou

Ministerul Fondurilor Europene

28 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul nereguli, antifraudă şi monitorizare audit – Direcţia generală asistenţă tehnică programe europene din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre domeniile ştiinţelor economice, administrative, juridice sau inginereşti;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: Windows, Word, Excel, Power Point, navigare internet, Outlook ) – nivel mediu;
 • cunoaşterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel avansat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • vechime în domeniul gestiunii sau controlului/auditului fondurilor publice ori în domeniul controlului/auditului fondurilor private de cel puţin 3 ani, conform O.U.G. 66/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 iulie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 iulie 2019, ora 09:00: probele suplimentare de testare a cunoştinţelor PC şi a cunoştinţelor de limbă străină;
 • 15 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României, republicată;
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4. H.G. nr. 52 din 19 februarie 2018, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 – 2020;
6. Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 privind cadrul institutional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene stucturale şi de investiţii pentru asigurarea continuităţii cadrului institutional de coordonare şi gestionare a IS 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Hotărârea Guvernului nr.519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
10. Regulamentul nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Regulamentul nr. 1301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi dispoziţiile specific aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă pentru abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
12. Regulamentul delegate nr. 1970/2015 de completare a Regulamentului (UE) nr 1303/2013 a Parlamentului European şi al Consiliului cu dispoziţii specific privind raportarea neregulilor legate de FEDR, FSE, FC ŞI FEPAM;
13. Regulamentul de punere în aplicare nr. 1974/2015 de stabilire a frecvenţei şi a formatului de raportare a neregulilor privind FEDR, FSE, FC şi FEPAM, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;
14. Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020; (http://www.fonduri-ue.ro/poat-2014);
15. Ghidul Solicitantului – Condiţii specific de accesare a fondurilor din POAT 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
16. Ghidul Beneficiarului privind implementarea tehnică şi financiară a proiectelor finanţate din POAT 2014-2020, (http://www.fonduri-ue.ro/poat-2014);

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job