Șef birou – Ministerul Apărării NaţionaleȘef birou

Ministerul Apărării Naţionale

2 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul politici de apărare din cadrul Direcţiei politici de Apărare a Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale al Ministerului Apărării Naţionale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe umaniste şi arte – domeniul de licenţă limbi moderne aplicate sau domeniul de licenţă istorie sau în domeniul fundamental ştiinţe sociale;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • cursuri/perfecţionări/specializări în unul din domeniile: securitate europeană, comunicare şi relaţii publice sau securitate şi apărare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • cunoaşterea limbii engleze (scris, vorbit, citit) – nivel avansat;
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator: utilizarea pachetului informatic MS (Word, Excel, PowerPoint), lucru în reţea, transfer de date, browser INTERNET – nivel bază;
 • pentru persoana declarată „Admis” la concurs se va solicita eliberarea de către ORNISS a autorizaţiei de acces la informaţii clasificate naţional pentru nivelul – ,,Strict secret”, echivalent NATO şi UE.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 decembrie 2018, ora 09:00: probele suplimentare de testare a cunoştinţelor PC şi a cunoştinţelor de limbă străină;
 • 07 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Legea nr. 203/2015 privind planificarea apărării
2. Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015 – 2019, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 33/2015;
3. Programul de guvernare
4. Carta albă a apărării, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 96/2017;
5. www.mae.ro
6. Conceptul Strategic NATO (2010)
7. NATO A-Z pages – http://www.nato.int/
8. Politica de Securitate şi Apărare Comună
9. http://www.eeas.europa.eu/csdp/
10. Constituţia României, republicată;
11. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici.
13. Ordinul ministrului apărării naţionale M.38/15.03.2016 pentru aprobarea R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate, cu modificările şi completările ulterioare.

TEMATICĂ ORIENTATIVA
1. Politica de securitate şi apărare la nivel naţional: contextul strategic de securitate (trenduri, ameninţări), interesele naţionale de securitate, conceptul de securitate extinsă; direcţii de acţiune şi modalităţi de asigurare a securităţii naţionale; obiectivele politicii de apărare şi direcţii de acţiune, parteneriatele strategice şi parteneriatul strategic cu SUA; domeniile şi documentele de planificare a apărării la nivel naţional şi departamental – aspecte definitorii, scurte detalieri/explicaţii, proceduri/demersuri/responsabilităţi
2. Politici/iniţiative de apărare în context NATO şi UE: NATO – postura de apărare şi descurajare, relaţii cu alte state şi organizaţii, planificarea apărării pe domeniul stabilizare şi reconstrucţie; UE – Politica de aparare şi securitate comună, politica maritimă integrată; problematici comune – apărare cibernetică, război hibrid, rezilienţă – scop/misiune/sarcini, elemente definitorii, mecanism decizional instrumente/direcţii de acţiune, paliere de efort/formate, actori implicaţi şi responsabilităţi, repere de evoluţie/stadiu/perspective;
3. Funcţionarii publici: Constituţia României, Statutul funcţionarilor publici, Codul de conduită a funcţionarilor publici.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job