Șef birou – Ministerul Afacerilor InterneȘef birou

Ministerul Afacerilor Interne

6 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Reglementări şi Avizări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • cunoştinţe de operare/programare PC – Ms Word, Excel – nivel mediu– dovedite cu documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională ( citit, scris, vorbit ) – cunoştinţe de bază – dovedite cu documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii, echivalent nivel minim A2, conform cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constituţia României, republicată;
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. OUG nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
6. HG nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, actualizată;
7. HG nr. 144/2014 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru suport tehnic;
8. OMS/MAI nr. 691/2021/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV “Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
9. OMS/MAI nr. 493/69/2014 privind condiţiile de exercitare de către Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru Situaţii de Ugenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a controlului operaţional şi a inspecţiei activităţii serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU şi pentru aprobarea modalităţilor şi procedurilor de monitorizare a serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU;
10. OMS nr. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor;
11. OMS/MAI nr. 1092/1500/2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească;
12. OMAI nr. 65/ 2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale management urgenţe medicale;
13. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare.

Notă: Se va avea în vedere legislaţia republicată şi actualizată, cu toate modificările şi completările intervenite până în ziua probei de concurs
Tematică:

Titlul IV – Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat : Definiţii, Primul ajutor de bază şi primul ajutor calificat, Asistenţa medicală publică de urgenţă, Asistenţa medicală privată de urgenţă, Acordarea asistenţei publice medicale şi tehnice de urgenţă şi a primului ajutor calificat, Acordarea asistenţei medicale private de urgenţă, Serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, Serviciile mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), Asistenţa de urgenţă în caz de accidente colective, calamităţi şi dezastre în faza prespitalicească – Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Contravenţii la normele privind sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat – HG nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, actualizată
Procedura în faţa primei instanţe, Apelul – Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job