Șef Birou IT (șef Birou statistică – informatică) – Serviciul de Ambulanță București-Ilfov (S.A.B.I.F.)Șef Birou IT (șef Birou statistică – informatică)

Serviciul de Ambulanță București-Ilfov (S.A.B.I.F.)

14 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Serviciul de Ambulanță București-Ilfov (S.A.B.I.F.) organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de Șef Birou IT (șef Birou statistică – informatică).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată în specialitate informatică:
 • pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna” studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență;
 • pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna” – studii superioare de licență ciclul I de studii universitare (sistem „Bologna”):
 • să aibă următoarea pregătire de specialitate – studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip „Bologna” într-unul din domeniile fundamentale: științe exacte (numai domeniile de licență matematică și informatică) științe inginerești (numai domeniile de licență calculatoare și tehnologia informației, ingineria sistemelor, științe inginerești aplicate (numai specializările informatică industrială, informatică aplicată în ingineria materialelor, matematică și informatică aplicată în inginerie, informatică aplicată în inginerie electrică), științe economice (numai domeniul de licență cibernetică, statistică și informatică economică)

sau

 • studii postuniversitare sau de masterat în una din specializările menționate anterior

sau

 • studii de master, ciclul II de studii universitare, în sistem Bologna sau studii postuniversitare în unul din domeniile de studii universitare de masterat: matematică și științe ale naturii (numai domeniile de masterat matematică și informatică) științe inginerești (numai domeniile de master în tehnologia informației și a comunicațiilor, calculatoare și tehnologia informației, ingineria sistemelor, științe inginerești aplicate), științe economice (numai domeniul de masterat cibernetică, statistică și informatică economică);
 • abilități de comunicare, spirit organizatoric, capacitate de analiză, sinteză și asimilare rapidă a informației;
 • experiență în analiza și programare baze de date, analiza și proiectare sisteme informatice;
 • experiența în instalare și configurare Active Directory, DHCP Server și Windows Deployment Services;
 • cunoștințe Oracle;
 • cunoștințe în domeniul tehnologiilor client-server și web-based, cloud computing;
 • limbajul de interogare Oracle SQL, lucrul cu baze de date FOX;
 • cunoștințe despre funcționarea dispeceratelor informatizate modeme;
 • să aibă minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 septembrie 2019, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 10 septembrie 2019, ora 12:00: proba scrisă;
 • 13 septembrie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-llfov (S.A.B.I.F.) din Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr 226-236, sectorul 2, tel. 0212015122, fax.021.2015124.

Apply for this Job