Șef birou II – Unitatea Militară 02248 din BucureştiȘef birou II

Unitatea Militară 02248 din Bucureşti

22 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară 02248 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs de ocupare a funcției vacante de personal civil contractual de conducere de şef birou, gradul II, Biroul coordonare programe majore SMAP şi DGIA din Secţia coordonare programe majore.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare cu diplomă de licenţă în specializarea arhitectură;
 • vechimea în muncă necesară ocupării postului este dc minimum 6.5 ani.
 • vechime în specialitate – minimum 5 ani.
 • principalele cerinţe ale postului funcţiei de execuţie de şef birou, gradul II, sunt:
  • obiectivitate în apreciere;
  • abilităţi în gestionarea resurselor;
  • abilităţi de mediere şi negociere;
  • capacitate de planificare, analiză şi sinteză.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 noiembrie 2018, ora 14:00: data limită de depunere a dosarelor;
 • 13 noiembrie 2018, ora 08:00: proba scrisă;
 • 19 noiembrie 2018, ora 08:00: proba interviu.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 1. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.120 din 2012 pentru aprobarea regulamentului privind iniţierea, elaborarea, conţinutul-cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor publice imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial 738 din  1 noiembrie 2012;
 2. Legea 10/1995 din 1995, republicată, privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial  nr. 689 din 11 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea 50 din 1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, publicată în Monitorul Oficial  nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Hotărârea Guvernului 273 din 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial  nr. 193 din 28 iulie 1994, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. NP 057-2002 – Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe (indicativ NP 016-96);
 6. P 118-1999 – Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor;
 7. Legea nr. 422 din 18.07.2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 938 din 20.11.2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea 153 din 05.07.2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 493 din 11.07.2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul U.M. 02248 Bucureşti, Drumul Taberei nr. 7 H, sectorul 6, telefon 021/318.53.67, interior 623.

descarca: 20181019_____N___Anunt-concurs-sef-birou.docx 18KB DOCX

 

Apply for this Job