Șef birou II, asistent medical şef, asistent medical debutant, asistent medical principal, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat și telefonist (15 posturi) – Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din BucureştiȘef birou II, asistent medical şef, asistent medical debutant, asistent medical principal, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat și telefonist (15 posturi)

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din Bucureşti

2 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 1. asistent medical şef;
 2. asistent medical debutant (6 posturi);
 3. asistent medical principal (3 posturi);
 4. asistent medical principal (2 posturi);
 5. şef birou, gradul II;
 6. tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat;
 7. muncitor calificat II (telefonist).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical şef (interior 142):
  • nivel de studii – superioare;
  • diplomă de licenţă în specialitatea asistenţă medicală generală, însoţită de suplimentul descriptiv;
  • diplomă de bacalaureat;
  • adeverinţă examen grad principal – medicină generală;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – asistent medical generalist licenţiat – grad principal, avizat şi valabil la data concursului.
 • Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalisi licenţiat – grad principal, avizat şi valabil la data concursului sau de adeverinţa pentru participare Ia concurs, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.; nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
  • vechime – minimum 5 ani ca asistent medical – specialitatea medicină generală.
 • asistent medical debutant (6 posturi) (interior 142):
  • nivel de studii – postliceale;
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997, în specialitatea medicină generală;
  • diplomă de bacalaureat;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – asistent medical generalist, avizat şi valabil la data concursului.
 • Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist. avizat şi valabil la data concursului, sau de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.; nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei dc acces la informaţii clasificate şaua certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
  • vechime: -.
 • asistent medical principal (3 posturi) (interior 142):
  • nivel de studii – postliceale;
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997, în specialitatea medicină generală;
  • diplomă de bacalaureat;
  • adeverinţă examen grad principal – medicină generală;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – asistent medical generalist – grad principal în medicină generală, avizat şi valabil la data concursului.
 • Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist – grad principal (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist – grad principal), avizat şi valabil la data concursului, sau de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R, (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist – grad principal); nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
  • vechime – minimum 5 ani ca asistent medical generalist.
 • asistent medical principal (2 posturi) (interior 142):
  • nivel de studii – postliceale;
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conf. IJ.G. nr.797/1997, în specialitatea laborator;
  • diplomă de bacalaureat;
  • adeverinţă examen grad principal – specialitatea laborator;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – asistent medical – grad principal în specialitatea laborator, avizat şi valabil la data concursului.
 • Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical specialitatea laborator – grad principal (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical specialitatea laborator – grad principal), avizat şi valabil la data concursului, sau de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical specialitatea laborator – grad principal); nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului dc securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
  • vechime – minimum 5 ani ca asistent medical – specialitatea laborator.
 • şef birou, gradul II (interior 560):
  • nivel de studii – superioare în specialitatea biroului;
  • act doveditor de absolvire a studiilor – diplomă de licenţă însoţită de suplimentul descriptiv (foaia matricolă);
  • diplomă de bacalaureat;
  • nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
  • vechime – minimum 5 ani în specialitate.
 • tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat (interior 560):
  • nivel de studii – superioare m specialitatea audiologie şi protezare auditivă;
  • diplomă de licenţă în specialitate, însoţită de suplimentul descriptiv;
  • diplomă de bacalaureat;
  • nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
  • vechime – minimum 6 luni ca tehnician de audiologie şi protezare auditivă (să nu deţină gradul principal ca tehnician de audiologie şi protezare auditivă).
 • muncitor calificat II (telefonist) (interior 594):
  • nivel de studii – minimum studii generale;
  • act doveditor de absolvire a studiilor;
  • calificare – certificat de calificare pentru meseria de telefonist;
  • nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
  • vechime – minimum 6 ani ca telefonist.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 noiembrie 2018, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • şef birou, gradul II:
  • 26 noiembrie 2018, ora 08.00: proba scrisă;
  • 04 decembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.
 • tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat:
  • 26 noiembrie 2018, ora 12.00: proba scrisă;
  • 04 decembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.
 • muncitor calificat II (telefonist):
  • 26 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • 04 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.
 • asistent medical șef și asistenți medicali:
  • 26 noiembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
  • 04 decembrie 2018 și 05 decembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, telefon 021/319.30.51, 021/319.30.51-61, interior 142, 560, 594.

descarca: ANUNT-as.med_.debutant.docx 23KB DOCX

descarca: ANUNT-as.med_.principal.docx 22KB DOCX

descarca: Anunt-as.med_.sef_.docx 22KB DOCX

descarca: ANUNT-sef-birou-sept.2018.docx 20KB DOCX

descarca: ANUNT-tehnician-audiologie-sept.2018.docx 18KB DOCX

descarca: ANUNT-telefonist.docx 20KB DOCX

Apply for this Job