Șef birou – Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor SibiuȘef birou

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu

26 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef birou– biroul economic şi administrativ din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite, în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • certificat de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi (S.E.C);
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 septembrie 2017, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici
Legea nr. 188/1999 republicata,privind Statutul functionarilor publici
Legea nr. 82/1991, republicată – a contabilităţii ;
Legea nr. 500/2002 – privind finanţele publice, cu modificările ulterioare
O.M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice din 24.dec.2002(actualizate) privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale ;
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilitaţii instituţiilor publice. Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.
Legea nr.571/22.12.2003- privind codul fiscal ;
Decretul nr. 209 / 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă;
Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
Lege nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şiplăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
O.M.F.P. nr.2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
HG 1860/2006, privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada deplasarii si delegarii in alte localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului
Ordinul SGG nr.400/2014 privind aprobarea Codului Controlului Intern cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;
O.G. nr. 119/1999 – privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv;
O.U.G.nr.42/29.01.2004 privind organizarea activitatii veterinare;
H.G.nr.1415 /2010 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acestora.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job