Șef birou – Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, Municipiul BucureştiȘef birou

Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, Municipiul Bucureşti

4 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Evidenţă Persoane 3 din cadrul Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, Municipiul Bucureşti.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • cunoştinţe operare PC (Word, Excel) – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 octombrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 noiembrie 2018, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 05 noiembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Constituţia României;
2.O.G. nr. 84/01.09.2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţa persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (cap.III, cap.IV) ;
4.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare;
5.O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Hotărârea Guvernului nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Regulament U.E nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor):
• Cap.I Dispoziţii Generale: Art.1- Art.4
• Cap.II Principii: Art.5 – Art.11
• Cap.III Drepturile persoanei vizate: Secţiunea 1 şi Secţiunea 2
8.O.U.G. nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;
9.H.G. nr. 516/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil;
10.Legea nr. 119/1996, republicată, cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
11.H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
12.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
13.Atribuţiile principale ale Birourilor Evidenţă Persoane şi Responsabilităţile personalului din cadrul Birourilor Evidenţă Persoane, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, www.ps2.ro.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job