Șef birou – Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă sector 2Șef birou

Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă sector 2

1 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef birou – Birou Evidență Persoane 2 din cadrul Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă sector 2.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani;
 • cunoştinţe operare PC (Word, Excel) – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 noiembrie 2018, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 decembrie 2018, ora 09:00: testarea cunoştinţelor de operare PC (Word, Excel);
 • 05 decembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Constituţia României;
2.O.G. nr. 84/01.09.2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţa persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (cap.III, cap.IV) ;
4.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare;
5.O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Hotărârea Guvernului nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Regulamentul U.E. nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor):
•Cap. I Dispoziţii Generale: Art. 1 – Art. 4
•Cap. II Principii: Art. 5 – Art. 11
•Cap. III Drepturile persoanei vizate: Secţiunea 1 şi Secţiunea 2;
8.O.U.G. nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;
9.H.G. nr. 516/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil;
10.Legea nr. 119/1996, republicată, cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
11.H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
12.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
13.Atribuţiile principale ale Birourilor Evidenţă Persoane şi Responsabilităţile personalului din cadrul Birourilor Evidenţă Persoane, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2. www.ps2.ro

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la doamna Daniela Iacob, consilier, Bucureşti, bd. Mircea Vodă nr. 44 tronsonul III, sectorul 3, telefon 0374.112.726, fax 0374.112,727 şi e-mail informatii.concurs@anfp.gov.ro.

Apply for this Job