Șef birou – Direcţia de Asistenţă Socială Curtea de Argeş, judeţul ArgeşȘef birou

Direcţia de Asistenţă Socială Curtea de Argeş, judeţul Argeş

13 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Contabilitate – Salarizare, Administrativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Curtea de Argeş, judeţul Argeş.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
3.Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
4.Constituţia României – republicată;
5.Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale.
6.Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap1) –Republicare
7.Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
8.Legea nr.82/1991 a contabilităţii actualizată;
9.OMFP nr.1792/2002 privind aprobarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, actualizat;
10. Ordinul nr. 2861/2009 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
11. Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
12.Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.
13. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor.
14.Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele finaciar –contabie, actualizat .
15.Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job