Șef birou – Consiliul Judeţean Caraş-SeverinȘef birou

Consiliul Judeţean Caraş-Severin

8 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constituţia României, republicată în anul 2003, (M.O. nr. 767/2003);
Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată în anul 1999, (M.O. nr. 242/1999), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată în anul 2008, (M.O. nr. 454/2008), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, (M.O. nr. 448/1998), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, (M.O. nr. 365/2007), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, (M.O. nr. 123/2007), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată în anul 2011, (M.O. nr. 856/2011), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, (M.O. nr. 525/2007);
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, (M.O. nr. 618/2006), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, (M.O. nr. 390/2016), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, (M.O. nr. 392/2016), cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, (M.O. nr. 569/2006), cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată în anul 2003, (M.O. nr. 799/2003), cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, (M.O. nr. 17/2014);
Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, (M.O. nr. 797/2018);
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale (M.O. nr. 37/2002), cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, (M.O. nr. 128/2004), cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1917/2005 privind aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia (M.O. nr. 1186/2005), cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, (M.O. nr. 835/2008), cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, (M.O. nr. 704/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 501/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale (M.O. nr. 279/2013), cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 157/31.08.2013 privind aprobarea Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, (http://www.cjcs.ro/hotarari-consiliu-judetean.php).
Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 85/20.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare, (http: www.cjcs.ro/hotarari-consiliu-judetean.php);
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 866/28.08.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind circuitul documentelor, modalitatea de înregistrare, repartizare, semnare, ştampilare şi expediere a documentelor la nivelul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job