Șef birou (3 posturi) – Autoritatea Națională FitosanitarăȘef birou (3 posturi)

Autoritatea Națională Fitosanitară

26 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante din cadrul Autorităţii Naţionale Fitosanitare de şef birou – Biroul Omologare Produse de Protecţia Plantelor, Biroul Utilizare Durabilă a Produselor de Protecţia Plantelor, Biroul Controlul Comercializării şi Utilizării Produselor de Protecţia Plantelor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • şef birou – Biroul Omologare Produse de Protecţia Plantelor:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în agronomie, horticultură, biologie sau chimie;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani.
 • şef birou – Biroul Utilizare Durabilă a Produselor de Protecţia Plantelor, Biroul Controlul Comercializării şi Utilizării Produselor de Protecţia Plantelor:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în agronomie, horticultură sau biologie;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

pentru ocuparea postului de şef birou – Biroul omologare produse de protecţie a plantelor

1.Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea nr. 7/2004, Versiune actualizată la data de 24-03-2007, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;
3.Hotărârea Guvernului nr. 43/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare;
4.Hotărârea Guvernului nr. 1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor in vederea plasarii pe piata si a utilizarii lor pe teritoriul Romaniei;
5.Ordin nr. 60/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor si aprobarea Procedurilor privind omologarea , comertul paralel si de aprobare a celei de a doua denumiri comerciale pentru un produs de protectie a plantelor omologat pe teritoriul Romaniei;
6.Ordin comun MAPDR,MS si MMGA nr. 421/809/687/2005 pentru aprobarea cerintelor pe care trebiue sa le indeplineasca dosarele substantelor active si ale produselor formulate , necesare evaluarii in vederea omologarii, frazelor de risc si frazelor pentru masurile de siguranta specifice produselor de protectie a plantelor;
7.Ordin comun MAPDR,MS si MMGA nr. 134/197/412/2006 privind aprobarea Procedurii nationale de Omologare a Produselor d eProtectie a Plantelor care contin substante active notificate si pentru care nu s-a luat inca o decizie de includere in lista cu substante active autorizate in Uniunea Europeana;
8.Ordin comun MAPDR,MS si MMGA nr. 574/925/911/2005 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor , ministrului sanatatii si familiei si ministrului apelor si protectiei mediului nr 396/707/1944/2002 privind interzicerea utilizarii pe teritoriul Romaniei a produselor de uz fitosanitar continand anumite substante active;
9.Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului.
pentru ocuparea postului de şef birou – Biroul Utilizare Durabilă a Produselor de Protecţia Plantelor

1.Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare;
3.Hotărârea Guvernului nr. 43/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare;
4.Ordin nr. 820/2016 privind desemnarea organismului de inspectie a echipamentelor de aplicare a produselor de protectie a plantelor si responsabilitatile acestuia ;
5.Ordin nr. 566 /2014 pentru aprobarea Listei produselor de protectie a plantelor autorizate in vederea aplicarii prin pulverizare aeriana ;
6.Hotarare nr 683 /2013 pentru aprobarea Planului national de actiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizarii produselor de protectie a plantelor ;
7.Ordonanta de urgenta nr. 34 /2012 pentru stabilirea cadrului institutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor pe teritoriul Romaniei, aprobata prin Legea nr.63/2013
pentru ocuparea postului de şef birou- Biroul controlul comercializării şi utilizării produselor de protecţie a plantelor
1.Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare;
3.Hotărârea Guvernului nr. 43/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare;
4.Hotărârea Guvernului nr.1230/2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului;
5.Hotărârea Guvernului nr. 1535/2007 privind aprobarea normelor de aplicare a dispozitiilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor , precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar;
6.Ordonanta Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor , precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar;
7.Ordonanta Guvernului nr. 38/2007 privind importul in Romania al produselor de protectie a plantelor si al mostrelor , ajutoarelor si donatiilor de protectie a plantelor din tari terte;
8.Ordonanta Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 85/1995

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job