Șef birou (2 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului NeamţȘef birou (2 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

6 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de şef birou – Biroul asistenţă şi management de caz pentru copilul aflat în plasament rezidenţial şi şef birou – Biroul adopţie, post adopţie din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale – specializarea asistenţă socială;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 februarie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

BIBLIOGRAFIE pentru postul de de şef birou – Biroul asistenţă şi management de caz pentru copilul aflat în plasament rezidenţial :
1. Constituţia României;
2. Legea 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici;
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
4. Legea 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
5. H.G. nr.797/08.11.2017 pentru aprobarea regulamentelor–cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
6. H.G. nr.867/2015 privind aprobarea nomenclatorul serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordinul nr. 21/26.02.2004,pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pt protecţia copilului de tip rezidenţial;
8. Ordinul nr.27 /10.03.2004,pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi;
9. Ordinul 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;
10. Ordinul nr.288/2006 pentru aprobarea SMO privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

BIBLIOGRAFIE pentru postul de de şef birou – Biroul adopţie, post adopţie :
1. Constituţia României;
2. Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
4. H.G. nr 797/08.11.2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
5. Legea 272/2004 prin protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
6. Legea 273/2004 privind procedura adopţiei ;
7. H.G. nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 273/2004 privind procedura adopţiei;
8. H.G. nr. 448/30.06.2017 privind contactarea părinţilor fireşti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informaţii vizând originile sale şi propriul trecut, precum şi accesul părinţilor fireşti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informaţii referitoare la persoana adoptată.
9. Legea nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job