Șef atelier II, tehnician IA (2 posturi) – Unitatea Militară 01335 din BucureştiȘef atelier II, tehnician IA (2 posturi)

Unitatea Militară 01335 din Bucureşti

28 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară 01335 din Bucureşti, Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale  vacante, după cum urmează:

• 1 post de conducere şef atelier gradul II/S în Atelierul proiectare şi SDV din secţia proiectare şi inginerie tehnologică;
• 1 post de execuţie tehnician IA/M în microstructura comandă din secţia mentenanţă tehnică de auto, utilaje de geniu şi agregate.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Pentru concursul de încadrare a postului vacant de execuţie, de personal civil contractual de Şef Atelier gr.II/S
1. absolvirea cu diplomă a studiilor superioare de lungă durată în domeniile mecanic, autovehicule rutiere, similare;
2. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
3. să aibă o vechime în specialitate de minim 5 ani (funcţii în domeniul tehnico-ingineresc);
4. abilităţi dezvoltate de operare a calculatorului personal (pachetul de programe Office)
5. rezistenţă la efort fizic prelungit, spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stress.

Pentru concursul de încadrare a postului vacant de execuţie, de personal civil contractual de Tehnician IA/M
1. să fie absolvent al studiilor medii în domeniul tehnic – mecanic, mecanic auto, electrician auto;
2. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
3. să aibă o vechime în muncă de minim 6 ani şi 6 luni din care minim 3 ani vechime în specialitate (în una sau cumulat din specialităţile tehnician, mecanic, mecanic auto, electrician auto);
4. abilităţi de operare a calculatorului personal (pachetul de programe Office)
5. rezistenţă la efort fizic prelungit, spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, rezistenţă la stress.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 septembrie 2018, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 01 octombrie 2018, ora 10:00: proba practică;
 • 08 octombrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul la U.M. 01335 Bucureşti, Bd. Ghencea nr. 35-37, sectorul 5, telefon: 021/421.09.00, interior 293, 0726/670.104.

descarca: Anunt-pt-GOV-27-08-2018.doc 77KB DOC

Apply for this Job