Șef atelier, artist instrumentist (2 posturi) – Centrul Cultural „Bucovina” din SuceavaȘef atelier, artist instrumentist (2 posturi)

Centrul Cultural „Bucovina” din Suceava

1 februarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Centrul Cultural „Bucovina” din Suceava organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

• şef Atelier orchestră şi solişti vocali, grad II, (studii superioare) din cadrul Direcţiei Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu”.
• artist instrumentist, grad I (ţambal), Atelierul orchestră şi solişti vocali (studii superioare) din cadrul Direcţiei Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu”.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• şef Atelier orchestră şi solişti vocali, grad II, (studii superioare) din cadrul Direcţiei Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu”
studii superioare de specialitate (în domeniul muzical) absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei.

• artist instrumentist, grad I (ţambal). Atelierul orchestră şi solişti vocali (studii superioare) din cadrul Direcţiei Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu”.
studii superioare de specialitate (în domeniul muzical) absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
minimum 3 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 februarie 2018, ora 10.00 proba practică;
 • Rectificare:
 • proba scrisă pentru funcţia de conducere – şef atelier orchestră şi solişti vocali gr. II, în data de 23 februarie 2018, începând cu ora 10.00;
 • proba practică pentru funcţia de execuţie artist instrumentist gr. I, în data de 23 februarie 2018, începând cu ora 11.00;”  (Conform M.O. nr. 111/07.02.2018, partea a III-a)
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Toate probele se vor susţine la Centrul Cultural „Bucovina”, cu sediul în Suceava, Strada Universităţii nr. 48, etajul III, judeţul Suceava, telefon/fax 0230/551.372.

Apply for this Job