Șef administrație – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraș-SeverinȘef administrație

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraș-Severin

21 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef administraţie adjunct–inspecţie fiscală – Administraţia judeţeană a finanţelor publice Caraş-Severin din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Timişoara.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice, ştiinţe juridice sau în specializarea administraţie publică;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 iunie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României – republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 767/31.10.2003
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. nr.365/29.05.2007);
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată (M.O. nr.525/02.08.2007);
4. Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (M.O. nr.473/30.07.2013), cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 688/10.09.2015, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările şi completările ulterioare (M.O.nr. 410/25.07.2001).
7. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr.547/23.07.2015), cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor (M.O. nr.84/01.02.2002), aprobată cu modificări prin Legea nr.233/2002;
9.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (M.O. nr.663/23.10.2001), cu modificarile si completarile ulterioare;
10.Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata (M.O. nr.1066/17.11.2004), cu modificarile si completarile ulterioare;
11. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale (M.O. nr. 672/27.07.2005), cu modificarile si completarile ulterioare;
12. Ordinul ministrului finantelor publice nr.3711/2015 privind modelul si continutul formularelor si documentelor utilizate in activitatea de inspectie fiscala

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job