Secretar tipografie și editură – Universitatea Naţională de Arte „George Enescu"Secretar tipografie și editură

Universitatea Naţională de Arte „George Enescu”

14 decembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” din Iaşi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de secretar tipografie şi editură în cadrul Serviciului de Informatizare si Activităţi tipografice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă – ciclul I Bologna sau studii universitare de lungă durată în unul din următoarele domenii: muzică, teatru, arte vizuale, juridic; studiile postuniversitare constituie un avantaj;
 • să aibă cunoştinţe temeinice în domeniul tehnoredactării, prinţului şi editării de carte;
 • să aibă temeinice cunoștințe de operare PC și să cunoască utilizarea aplicațiilor specifice printului, editării de carte și activităților de secretariat: Microsoft Office, Adobe Acrobat Pro, Corel Draw, Adobe Photoshop;
 • experiență în domeniul utilizării şi întreţinerii echipamentelor pentru print şi editare carte constituie un avantaj;
 • experienţa în organizarea şi coordonarea activităţilor specifice unei tipografii sau edituri constituie, de asemenea, un avantaj;
 • vechimea în muncă – minimum 10 ani;
 • vechimea în muncă în domeniu artistic constituie un avantaj;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleză sau franceză).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 ianuarie 2018, orele 10.00 – 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 ianuarie 2018, ora 09.00: proba scrisă (la sediul Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu“, Iaşi din str. Costache Negruzzi nr. 7-9);
 • 22 ianuarie 2018, ora 09.30: proba interviu (la sediul Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu“, Iaşi, din str. Cuza-Vodă nr. 29).

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu”, Iaşi din str. Cuza -Vodă nr. 29, site-ul www.arteiasi.ro telefon 0761.662.108 sau prin email, la adresa informatizareuage@gmail.com.

Apply for this Job