Secretar și administrator financiar (3 posturi) – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din IaşiSecretar și administrator financiar (3 posturi)

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi

3 februarie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează :

 • secretar (S) din cadrul Prorectoratului Cercetare Științifică – Departament Cercetare CEMEX – 1 post, poziția 45 din 50 din statul de funcții;
 • secretar (S) în cadrul Facultății dc Medicină, Decanat – 1 post, poziția 13 din 13 din Statul de funcții;
 • administrator financiar (S) in cadrul Serviciului Facilități Studenți (Cămine) – 1 post, poziția 2 din 3 din statul de funcții.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • secretar (S) din cadrul Prorectoratului Cercetare Științifică – Departament Cercetare CEMEX – 1 post:
  • absolvent(ă) studii superioare de lungă durată sau absolvent (ă) studii universitare de master;
  • vechime în muncă de minimum 5 ani (dovedită prin carte de muncă, extras R.E.V.I.S.A.L. sau adeverință tip ITM eliberată de angajator);
  • utilizarea calculatorului nivel avansat (Ms Office: Word. Excel, PowerPoint etc);
  • certificat limba engleză nivel B2 minim (disponibil la momentul concursului sau în cel mult 6 luni de la data concursului);
  • cunoștințe limba franceză/spaniolă/italiană și/sau germană nivel mediu;
  • viteză de dactilografiere – 30 cuvinte/minut;
  • abilități dc lucru în echipă, o bună comunicare, abilități dc organizare și gestionare a timpului.
 • secretar (S) în cadrul Facultății de Medicină, Decanat – 1 post:
  • fără vechime;
  • absolvent (ă) studii superioare cu diplomă de licență;
  • cunoștințe avansate operare PC (Excel, Word. PowerPoint);
  • cunoașterea legislației aplicabile în sistemul dc învățământ superior;
  • abilități de lucru în echipă – cu publicul, maleabilitate, toleranță, calm și bunăvoință în conversație, dinamism, capacitate de organizare, de coordonare a activităților și rigurozitate în luarea deciziilor;
  • bună capacitate de realizare a unor analize, sinteze;
  • disponibilitate de a lucra cu program prelungit.
 • administrator financiar (S) în cadrul Serviciului Facilități Studenți (Cămine) – 1 post:
  • absolvent(ă) studii superioare cu diplomă de licență (constituie avantaj studiile de master);
  • vechime în muncă – minimum 10 ani;
  • cunoștințe de operare PC;
  • abilități de comunicare și învățare;
  • persoană organizată, responsabilă,
  • disponibilitate de a lucra cu. program prelungit;
  • abilități de lucru în echipă, calm și bunăvoință în conversație, conștiinciozitate, maleabilitate;
  • capacitate de adaptare la situații noi, spirit de inițiativă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 februarie 2021, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 februarie 2021, ora 09.30: proba scrisă;
 • 25 februarie 2021, ora 13.00: proba practică;
 • 03 martie 2021, ora 11.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Universității de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, strada Universităţii nr. 16, telefoanele: 0232/301.879 sau 0232/301.670, e-mail resurse.umane@umfiasi.ro.

Apply for this Job