Secretar șef (3 posturi) – Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din TimișoaraSecretar șef (3 posturi)

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara

7 august 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante de conducere de:

 1. secretar șef Facultatea de Medicină, studii superioare;
 2. secretar șef Facultatea de Medicină Dentară, studii superioare;
 3. secretar șef Facultatea de Farmacie, studii superioare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • secretar șef Facultatea de Medicină:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul inginerie, științe economice, științe biologice și biomedicale (sănătate);
  • minimum 15 ani vechime în muncă;
  • minimum 10 ani vechime în specialitatea postului;
  • bună cunoaștere de utilizare a sistemelor de calcul – Pachetul MS Office (Word, Excel, Acces – nivel avansat) și a sistemelor de operare Windows;
  • constituie avantaj; absolvirea unui program de master.
 • secretar șef Facultatea de Medicină Dentară:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul inginerie, științe economice, științe biologice și biomedicale (sănătate);
  • minimum 15 ani vechime în muncă;
  • minimum 10 ani vechime în specialitatea postului;
  • bună cunoaștere a limbii engleze;
  • bună cunoaștere de utilizare a sistemelor de calcul – Pachetul MS Office (Word, Excel, Acces – nivel avansat) și a sistemelor de operare Windows;
  • constituie avantaj – absolvirea unui program de master.
 • secretar șef Facultatea de Farmacie – studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul inginerie, științe economice, științe biologice și biomedicale (sănătate);
  • minimum 8 ani vechime în muncă;
  • minimum 5 ani vechime în specialitatea postului;
  • bună cunoaștere a limbii engleze;
  • bună cunoaștere de utilizare a sistemelor de calcul – Pachetul MS Office (Word, Excel, Acces – nivel avansat) și a sistemelor de operare Windows;
  • constituie avantaj: absolvirea unui program de master.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 septembrie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 04 septembrie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, din Piaţa Eftimie Murgu nr. 2, telefon 0256/204.400, 0256/204.250.

Apply for this Job