Secretar școală – Liceul Tehnologic RăchitoasaSecretar școală

Liceul Tehnologic Răchitoasa

20 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Liceul Tehnologic Răchitoasa, Judeţul Bacău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante de secretar şcoală cu 0,5 normă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • absolvirea unei instituţii de învăţământ superior, respectiv a unui liceu, cu diplomă de bacalaureat sau absolvirea învăţământului postliceal cu specialitate tehnician în activităţi de secretariat;
 • vechime în exercitarea funcţiei de secretar constituie un avantaj;
 • cunoştinţe operare PC (Edusal, Revisal, SIIIR, operare baze de date, navigare Internet, Excel, Word);
 • abilităţi de coordonare a echipelor, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, iniţiativă;
 • capacitate de analiză şi sinteză, de gestionare a timpului şi priorităţilor;
 • noţiuni de comunicare în relaţii publice;
 • capacitatea de organizare a muncii;
 • organizare şi coordonare;
 • planificare şi acţiune strategică;
 • control şi depistare a deficienţelor;
 • comunicare orală şi scrisă;
 • lucru eficient în echipă;
 • bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul general;
 • capacitatea de a prelucra informaţiile, de a le interpreta şi de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate ai altor factori decizionali;
  gândire logică, memorie, capacitatea de a analiza şi sintetiza;
 • precizie, îndemânare de lucru cu cifrele;
 • capacitatea de consiliere şi îndrumare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 august 2017, ora 09:00: proba scrisă;
 • 28 august 2017, ora 12:00: proba practică;
 • 28 august 2017, ora 14:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic Răchitoasa, str. Principală nr. 18, Judeţul Bacău, telefon 0234/287.030.

Apply for this Job