Secretar – Primăria Comunei MăneştiSecretar

Primăria Comunei Măneşti

28 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Măneşti, judeţul Prahova.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau administrative;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
 • studii postuniversitare sau master absolvite în administraţie publică, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii,

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind codul de conduit a funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr.544/2001 privind accesul la informaţiilor de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol;
 • Legea nr.119/1996 republicată cu privire la actele de stare civilă;
 • Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
 • O.G.27/2002 privind reglementarea activitaţii de soluţionare a petiţiilor;
 • O.G.35/2002 privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
 • Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenţa decizională in administraţia publică;
 • Constituţia României

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job