Secretar – Primăria Comunei DeseştiSecretar

Primăria Comunei Deseşti

9 august 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Deseşti, judeţul Maramureş.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Legea nr.215/2001 privind administaţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2.Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare

3.Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

4.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare

5.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

6.O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.233/2002

7.Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica, cu modificările şi completările ulterioare

8.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

9.Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, (r), cu modificările şi completările ulterioare

10.Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modficările şi completările ulterioare

11.Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modficările şi completările ulterioare

12.O.U.G nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

13.Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,( r), cu modficările şi completările ulterioare

14.Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modficările şi completările ulterioare

15.Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job