Secretar instituţie/unitate de învăţământ (S) – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din IaşiSecretar instituţie/unitate de învăţământ (S)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

18 iunie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de secretar instituţie/unitate de învăţământ (S) în cadrul Secretariatului General al Universităţii. Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime activitate în învăţământ superior de minimum 2 ani;
 • cunoaşterea limbii engleze – dovedită cu unul dintre următoarele documente;
 • certificat de atestare a competenţelor lingvistice, eliberat de către Facultatea de Litere din cadrul Universităţii „Alexandru loan Cuza”, Iaşi;
 • diplomă de licenţă în domeniul filologic;
 • diplomă de licenţă într-un alt domeniu, limba de studiu fiind limba engleză;
 • certificat Cambridge;
 • competenţe TIC şi de comunicare electronică (MS Office, E-mail, Internet etc.);
 • competenţe de comunicare în relaţii publice, inclusiv conceperea de documente oficiale (scrisori, rapoarte);
 • aptitudini şi abilităţi: capacitate de analiză şi sinteză; adaptare dinamică la sarcini de lucru, persoană organizată, responsabilă, obişnuită să lucreze cu deadline-uri stricte, abilităţi de comunicare şi lucru în echipă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 iunie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 iulie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului și a probei practice vor fi stabilite ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Universității „Alexandru loan Cuza“ din Iaşi, telefon 0232/201.102, interior 2477.

descarca: Anunt-concurs-1.pdf 1.38MB PDF

Apply for this Job