Secretar debutant S, muncitor calificat IV (fochist), muncitor calificat IV (instalator) și muncitor calificat IV (zidar) – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din IaşiSecretar debutant S, muncitor calificat IV (fochist), muncitor calificat IV (instalator) și muncitor calificat IV (zidar)

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

27 ianuarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

 1. secretar debutant S în cadrul Serviciului Secretariate, Biroul de Relații Internaționale – pe perioadă determinată;
 2. muncitor calificat IV (fochist) în cadrul Atelierului de Întreținere;
 3. muncitor calificat IV (instalator) în cadrul Atelierului de Întreținere;
 4. muncitor calificat IV (zidar) în cadrul Atelierului de Întreținere.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • secretar debutant S:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă la Facultatea de Litere, specializarea Limbă și literatură engleză principal sau secundar și a doua limbă străină;
  • studii de masterat sau în curs de absolvire în domeniu – pot constitui un avantaj;
  • certificat de competență lingvistică (nivelul C1) pentru limba engleză – constituie un avantaj;
  • vechime în muncă: nu se solicită.
  • Aptitudini și abilități:
   • competențe de utilizare a computerului pentru activitatea de secretariat;
   • sistemul de operare Windows, pachet Ms Office;
   • cunoștințe în domeniul legislației în vigoare cu implicații directe asupra activității desfășurate;
   • abilități de comunicare cu publicul și lucrul în echipă;
   • capacitatea de analiză și sinteză, adaptare dinamică la sarcinile de lucru, rezistență la stres.
 • muncitor calificat IV (fochist):
  • autorizație grupa C, pentru meseria de fochist;
  • vechime în muncă – minimum 1 an.
 • muncitor calificat IV (instalator):
  • absolvent de școală profesională, liceu de profil sau curs de calificare în meseria de instalator;
  • vechime în muncă – minimum 1 an.
 • muncitor calificat IV (zidar):
  • absolvent de școală profesională, liceu de profil sau curs de calificare în meseria de zidar;
  • vechime în muncă – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 februarie 2020, ora 16.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • secretar debutant S:
  • 18 februarie 2020, ora 08.00, proba scrisă;
  • 20 februarie 2020, ora 08.00, proba practică;
  • 24 februarie 2020, ora 08.00, proba interviu.
 • muncitor calificat IV (fochist), muncitor calificat IV (instalator), muncitor calificat IV (zidar):
  • 18 februarie 2020, ora 08.00, proba practică;
  • 20 februarie 2020, ora 08.00, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obţin la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, telefon 0232/407.378.

Apply for this Job