Secretar – Consiliul Judeţean PrahovaSecretar

Consiliul Judeţean Prahova

28 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al judeţului Prahova.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative;
 • studii postuniversitare sau master în administraţie publică, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 • CONSTITUŢIA Romaniei
 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Hotărârea de Guvern nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru eleborarea actelor normative republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public ,cu modificarile si completarile ulterioare;
 • 27/2002 privind reglementarea activităţii de solutionare a petitiilor;
 • Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului (M.O. nr.557/2004)
 • OG nr.41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice cu modificarile si completarile ulterioare(M.O. nr. 68/2003);
 • Lege nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job