Secretar al orașului – Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul NeamţSecretar al orașului

Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ

3 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
 • cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 septembrie 2018, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 03 septembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constitutia României
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduita a functionarilor publici, republicata
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările [i completările ulterioare.
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administra]ia publica, republicata
O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
O.G. nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu toate completarile si modificarile ulterioare
Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civila cu toate modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 18/1991 legea fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 7/1996 a Cadastrului si publicitatii imobiliare, republicaa\
Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si private a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului
Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job