Secretar al oraşului – Primăria Oraşului SulinaSecretar al oraşului

Primăria Oraşului Sulina

24 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al oraşului Sulina, judeţul Tulcea.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 12 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 26 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

  • copia actului de identitate;
  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Constituţia României;
2. Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
3.O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr.673/2002;
4.Legea nr. 119/1996, privind actele de stare civilă, cu modificările ulterioare;
5.Legea nr. 50/1991, republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
6.Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 Legea contenciosului administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
7.Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Legea nr. 188/1999 – privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
9.Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
10.Legea nr. 215/2001 – privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job