Secretar al orașului – Primăria Orașului SulinaSecretar al orașului

Primăria Orașului Sulina

11 ianuarie 2018

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al oraşului Sulina, judeţul Tulcea.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 30 ianuarie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 12 februarie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosaranfp]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Constituţia României;
2. Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
3.O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr.673/2002;
4.Legea nr. 119/1996, privind actele de stare civilă, cu modificările ulterioare;
5.Legea nr. 50/1991, republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
6.Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 Legea contenciosului administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
7.Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Legea nr. 188/1999 – privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
9.Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
10.Legea nr. 215/2001 – privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job