Secretar al orașului – Primăria Orașului SlănicSecretar al orașului

Primăria Orașului Slănic

2 februarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al oraşului Slănic, judeţul Prahova.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 februarie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 martie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constituţia României;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
Legea nr.53/2003- Codul Muncii , republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.161/2003privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanţionarea corupţiei , cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea de Guvern nr.1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ,republicată, cu modificările şi completarile ulterioare:
Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
OG nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administratia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
OG nr.41/2003 privind dobândirea şi schimarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice cu modificările şi completările ulterioare( M.of.68/2003);
Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi complările ulterioare;
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată , cu modificarile şi completările ulterioare;
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job