Secretar al orașului – Primăria oraşului Predeal, judeţul BraşovSecretar al orașului

Primăria oraşului Predeal, judeţul Braşov

15 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al oraşului Predeal, judeţul Braşov.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 iunie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

• Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată şi completată;
• Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată;
• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
• O.G nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată;
• O.U.G. nr. 27/2003, privind procedura aprobării tacite, actualizată;
• Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţei, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.G nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
• Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica;
• Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 50/1991, republicată şi actualizată, privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordinul MDRL nr. 839/2009 privind pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;
• Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, modificată şi completată;
• Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, modificată şi completată;
• Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.207/2015 – Codul de procedura Fiscală,cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.287/2009 – Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.134/2010- Cod procedura civila, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificările şi completările ulterioare;
• CONSTITUŢIA ROMÂNIEI.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job