Secretar al orașului – Primăria Orașului GăeștiSecretar al orașului

Primăria Orașului Găești

21 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al oraşului Găeşti, judeţul Dâmboviţa.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constitutia Romaniei
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale , republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica , republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ cu modificarile si completarile ulterioare ;
Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 a fondului funciar, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job