Secretar al orașului – Primăria oraşului Buşteni, judeţul PrahovaSecretar al orașului

Primăria oraşului Buşteni, judeţul Prahova

12 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al oraşului Buşteni, judeţul Prahova.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 iulie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 23 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici-republicata.
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Legea nr. 215/23.04.2001 a Administratiei publice locale – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Constitutia Romaniei, republicata.
5. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila.
6. Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare.
7. Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare.
8. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
9. Ordonanta nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare.
10. Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job