Secretar al orașului – Primăria oraşului Broşteni, judeţul SuceavaSecretar al orașului

Primăria oraşului Broşteni, judeţul Suceava

28 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al oraşului Broşteni, judeţul Suceava.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
 • cunoştinţe de operare pe calculator, nivel mediu, dovedite cu documente emise in condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 iulie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Constituţia României republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea administraţiei publică locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr.188/1999 privind Statul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 156/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/2018, privind Statutul funcţionarilor publici,
5.HG. NR. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,
6.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Legea 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi comopletările ulterioare,
8.Legea 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
9.Ordonanţa nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-Cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
10. Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
11.Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;
12.Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
13.Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
14.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
15.Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job