Secretar al orașului – Primăria Orașului Bragadiru


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Secretar al orașului

Primăria Orașului Bragadiru

12 ianuarie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 februarie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificările ulterioare;
Legea nr. 18/1991, Legea fondului funciar, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 169/1997, pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 1/2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 247/2005, privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul ( actualizată );
Legea nr. 416/2001, venitul minim garantat ( actualizată );
Legea nr. 277/2010, privind alocaţia pentru susţinerea familiei cu modificările şi completările, ulterioare ;
Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (* republicată * );
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,cu modificările completările ulterioare;
Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.
Constitutia Romaniei.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job