Secretar al municipiului – Primăria Municipiului Giurgiu, judeţul GiurgiuSecretar al municipiului

Primăria Municipiului Giurgiu, judeţul Giurgiu

20 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al municipiului Giurgiu, judeţul Giurgiu.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Constituţia României, republicată
2.LEGE nr. 188/1999 republicată2 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
3.LEGE nr. 7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
4.LEGE nr. 215 /2001 republicata, administratiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
5.LEGEA nr. 53/2003R Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare
6.LEGEA nr. 554/2004 contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
7.LEGEA nr. 50/1991R privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
8.LEGEA nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare
9.LEGEA nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare
10.LEGEA nr. 292/2011 Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare
11.LEGEA nr. 119/1996R2 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare
12.ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare
13.ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job