Secretar al municipiului – Primăria Municipiului CâmpulungSecretar al municipiului

Primăria Municipiului Câmpulung

24 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al municipiului Câmpulung, judeţul Argeş.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
– cunoştinţe de operare pe calculator – nivel bază, dovedite cu documente care să ateste deţinerea competenţelor, emise în condiţiile legii;
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 septembrie 2018, ora 09:00: probele suplimentare de testare a cunoştinţelor PC şi a cunoştinţelor de limbă străină;
 • 20 septembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României, republicată;
2. Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul fimcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
3. Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită a ftncţionarilor publici, republicată;
4. Legea nr. 215 / 2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu completările ulterioare ;
6. Legea m. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare ;
7. Legea nr. 393 / 2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 287 / 2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Cartea a llI-a, Titlul VI` Proprietatea publică;
10. Legea nr. 24 / 2000 privind norinele de tehnică legislativă pentni elaborarea actelor nomative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 554 / 2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 12. O.U.G ru.. 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
13. O.G nr. 27 / 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
14. O.G. nr. 33 / 2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, cu modificările şi completările ulterioare;
15. O.G. nr. 28 / 2008 privind Registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
16. Legea nr.17 / 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii iir. 268 / 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domenii lor Statului.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job