Secretar al comunei – Primăria Comunei Proviţa de SusSecretar al comunei

Primăria Comunei Proviţa de Sus

14 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Proviţa de Sus, judeţul Prahova.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau administrative;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
 • studii postuniversitare sau master absolvite în administraţie publică, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica cu modificarile si completarile ulterioare;
HG nr. 611/2008 pentru abrobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare;
OG nr.35/2002 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.393/2004 privind statutul alesilor locali cu modificarile si completarile ulterioare;
OG nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata si completata prin Legea nr. 233/2002;
Legea nr. 16/1996 a arhivelor nationale actualizata;
Constitutia Romaniei
Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.18/1991 a fondului funciar cu modificarile si completarile ulterioare;
O.G. nr. 1/1992 privind registrul agricol;
Legea 287/2009 privind Codul Civil , republicata;
Legea 134/2010 privind Codul Procedura Civila pepublicata ;
Legea 53/2003 privind Codul Muncii republicata;
Legea 50/1991, republicata privind autorizarea lucrarilor in constructii.
Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job