Secretar al comunei – Primăria Comunei ZemeșSecretar al comunei

Primăria Comunei Zemeș

2 februarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Zemeş, judeţul Bacău.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau administrative;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 21 februarie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 05 martie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosar143anfp]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constituţia României
2.Legea 188/1999 (r2), privind Statutul Funcţionarilor Publici cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr. 7/2004 (r), privind Codul de Conduită a Funcţionarilor Publici cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 215/2001 (r2), privind Administraţia Publică Locală cu modificările şi completările ulterioare;
5.Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
6.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
8 .Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
9.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
10.Ordonanţa nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale , cu modificările şi completările ulterioare
11.Legea nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publce, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea coruptiei;
12.Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
13. Legea nr. 119/1996 privind starea civila, cu modificările si completările ulterioare
14. OG 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionarea a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare
15.Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
16. Legea nr. 227/2015 – privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare – Titlul IX – Impozite si taxe locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job