Secretar al comunei – Primăria Comunei VoineasaSecretar al comunei

Primăria Comunei Voineasa

4 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Voineasa, judeţul Vâlcea.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

-Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare
-Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a Funcţionarilor Publici, republicata;
-Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale ,republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr.554/2004, a contenciosului administrativ cu modificările şi completările ulterioare ;
-Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare ;
-Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia locală;
-Legea 18/1991 a fondului funciar ,republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;
-Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justitiei precum şi unele măsuri adiacente;
-Legea 53 /2003 privind Codul Muncii, republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;
-Legea 119/1996 privind actele de stare civilă ,republicată ,cu modificările şi completările ulterioare ;
-O.G. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job