Secretar al comunei – Primăria Comunei Tansa


Secretar al comunei

Primăria Comunei Tansa

28 februarie 2014

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacantă de secretar al Comunei Tansa, Judeţul Iaşi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.
 • în cazul în care la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar al comunei nu se prezintă persoane care îndeplinesc condiţiile de studii şi condiţia de vechime în specialitatea studiilor de minimum 2 ani, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:
  •  persoane care au studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică sau administrativă;
  • persoane care au studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate;
  • persoane care au studii medii, absolvite cu diplomă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 aprilie 2014, ora 10:00: proba scrisă;
 • data interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 4. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
 5. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locală;
 6. Ordonanta nr. 27/2002 privind reglementarea activităţilor de soluţionarea petiţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
 7. Ordonanta 90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administratiei publice, art. VI
 8. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Share Button

Apply for this Job