Secretar al comunei – Primăria Comunei ŞtefeştiSecretar al comunei

Primăria Comunei Ştefeşti

24 august 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al Comunei Ştefeşti, judeţul Prahova.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau administrative;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
 • studii postuniversitare sau master absolvite în administraţie publică, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea nr. 188/1999 – Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;
OG nr.35 /2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
OG 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
OG 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Legea nr.18/1991, a fondul funciar;
HG.890/2005, pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire , atributiile si functionarea Comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor
Ordonanta 2882008 , privind registrul agricol.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job