Secretar al comunei – Primăria Comunei Ştefăneştii de JosSecretar al comunei

Primăria Comunei Ştefăneştii de Jos

24 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată şi completată;
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. O.G nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată;
 8. O.U.G. nr. 27/2003, privind procedura aprobării tacite, actualizată;
 9. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţei, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. O.G nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
 12. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica;
 13. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Legea nr. 50/1991, republicată şi actualizată, privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Ordinul MDRL nr. 839/2009 privind pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;
 16. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, modificată şi completată;
 17. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, modificată şi completată;
 18. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată;
 19. Legea nr. 227/2016 privind Codul Fiscal;
 20. Legea nr. 207/2016 – Codul de procedura Fiscală;
 21. Legea nr. 287/2009 – Codul Civil;
 22. Legea nr. 134/2010 – Cod procedura civila;
 23. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;
 24. Constituţia României;

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job