Secretar al comunei – Primăria Comunei SpulberSecretar al comunei

Primăria Comunei Spulber

10 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Spulber, judeţul Vrancea.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 aprilie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Constitutia Romaniei
2.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, modificată şi completată;
3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4.HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
5.Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, modificată şi completată;
6.OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
7.Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, modificată si completată;
8. Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea si sancţionarea corupţiei ;
9.Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, modificată şi completată;
10.HG 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispoziţiilor în materie de stare civila;
11.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
12.Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;
13.HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
14. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ ;
15.Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
16.Legea nr. 272 / 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului , modificată şi completată;
17.OG nr.28/2008 privind registrul agricol, modificată şi completată;
18.OG nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu moficarile aduse de Legea nr.233/2003.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job