Secretar al comunei – Primăria Comunei ScobințiSecretar al comunei

Primăria Comunei Scobinți

1 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Scobinţi, judeţul Iaşi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 octombrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constituţia României
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind codul de conduit a funcţionarilor publici, republicată;
Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenţa decizională in administraţia publică;
Legea fondului funciar nr. 18/1991
Legea nr.544/2001 privind accesul la informaţiilor de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996
Legea nr.119/1996 republicată cu privire la actele de stare civilă;
O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol;
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job