Secretar al comunei – Primăria comunei Sălciile, judeţul PrahovaSecretar al comunei

Primăria comunei Sălciile, judeţul Prahova

15 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Sălciile, judeţul Prahova.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

În cazul în care la concurs nu se prezintă persoane care îndeplinesc condiţiile de participare, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:
a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative;
c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 aprilie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

-Constitutia Romaniei.
-Legea nr. 188/1999 – Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata;
– Legea nr.287/2009 privind Codul Civil al Romaniei , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;
-Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;
-OG nr.35 /2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
-OG 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-OG 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;
– Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri , prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare ;
– Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice , cu modificarile si completarile ulterioare ;
– Legea fondului funciar nr.18/1991 , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;
– Legea nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatia agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului , cu modificarile si completarile ulterioare ;
– OUG nr.34/2013 privind organizarea , administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 ;
– Legea nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire , in natura sau prin echivalent , a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania , cu modificarile si completarile ulterioare ;
– Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului , cu modificarile si completarile ulterioare ;
– Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;
– Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare ;
– Legea nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;
– Legea nr.416/2001 privind venitul mminim garantat , cu modificarile si completarile ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job