Secretar al comunei – Primăria Comunei PeştişaniSecretar al comunei

Primăria Comunei Peştişani

11 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Peştişani, judeţul Gorj.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
În cazul în care la concurs nu se prezintă persoane care îndeplinesc condiţiile de participare, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:
a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative;
c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 30 ianuarie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 13 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Legea nr. 215/2001 privind administratia Publica locala ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .
2.Legea nr. 554/2004-Legea contenciosului administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare .
3.Legea nr. 53 /2003 –Codul Muncii,republicata.
4.Legea nr. 188/1999 privind Statulul Functionarilor Publici-republicata 2, cu modificarile si completarile ulterioare.
5.Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatiilor publice,a functiilorpublice si mediului de afaceri ,prevenirea si sanctionarea coruptiei –Capitolul III.
6.Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizitionala in administratia publica .
7.Legea nr .119/1996 privind actele de stare civila ,republicata.
8.Legea nr .544/2001 privind accesul liber la informatile de interes public.
9.Legea nr. 7/2004 Codul de conduita a functionarilor publici ,republicata
10.Legea nr. 393/2004 privin Statutul alesilor locali
11.Constitutia Romaniei
12.Lege nr. 18 din 19 februarie 1991 fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

  • copia actului de identitate;
  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din București, telefon 0374/112.726, fax 0374/112.727.

Apply for this Job